• názov a sídlo prijímateľa: Civita Center, Ružindolská 4, 917 01 Trnava
   • názov projektu: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov
   • miesto realizácie projektu: Trnava
   • výška poskytnutého NFP378 345,10 EUR
   • stručný opis projektu: Cieľom projektu je priniesť na Slovensko prvýkrát trend aplikovania behaviorálnych poznatkov do zlepšovania VS a zaradiť sa tak medzi progresívne štáty EU. Skúsený tím expertov na verejnú politiku a behaviorálne vedy navrhne pre samosprávu koncepciu behaviorálnej politiky v súlade s ľudskou kogníciou, ktorej aplikovaním do praxe budú môcť mestá vyriešiť niektoré ich špecifické problémy ako neefektívny výber daní či neprívetivé služby. Hlavným princípom opatrení bevahiorálnej politiky bude ich inovatívnosť a jednoduchosť ich implementácie. Cieľ projektu dosiahneme realizáciou hl. aktivity projektu: Vytvorenie verejnej politiky pre systematické aplikovanie behaviorálnych poznatkov a participatívne rozpočtovanie a zavedenie pilotných riešení pre lepšie služby a život v partnerskom meste. Projekt bude realizovaný 27 mesiacov v meste Trnava. Realizáciou projektu budú naplnené ukazovatele: Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov, Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS, Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS, Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík, Počet vytvorených multisektorových partnerstiev, Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení, Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií, Počet zrealizovaných informačných aktivít.

Aktivity projektu 

Partnerské subjekty

Výstupy projektu

Prezentácie

Publicita projektu

Galéria

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.