Konferencia Current Trends in Public Sector Research

Reminders_Brno_2019

Vďaka vytvorenému partnerstvu s Ústavom verejnej politiky FSEV UK bola dňa 24.01.2019 implementácia projektu a jeho prvé výstupy prezentované na 23. ročníku medzinárodnej konferencie CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH, ktorá sa uskutočnila v Brne. Pozrite si prezentáciu Matúša Slobodu a Patrika Pavlovského z ÚVP FSEV UK na tému How Reminders to Debtors on a Local Tax Affects their Behavior? The Field Experiment from Slovak Prievidza. 

Konferencia NISPAcee

Reminders_Nispa_2019_FINAL Markets_Nispa_2019_FINAL

Behaviorálne intervencie realizované v rámci projektu boli odprezentované na 27. výročnej konferencii NISPAcee, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. 05. 2019 až 26.05.2019 v Prahe. Pozrite si prezentáciu Matúša Slobodu a Patrika Pavlovského z ÚVP FSEV UK na tému How Reminders to Debtors on a Local Tax Affects their Behavior? The Field Experiment from Slovak Prievidza a How does framing change behaviour of applicants? The field experiment – Prievidza, Slovakia.

Monitorovací výbor Operačného programu Efektívna verejná správa

MV_OPEVS_CIVITACENTER_1

Projekt sme na konci mája 2019 odprezentovali členom monitorovacieho výboru pre Operačný program Efektívna verejná správa a Európskej komisii. Pozrite si zhrnutie cieľov projektu a predstavenie jednotlivých experimentov

Konferencia WINK Nudging and Beyond

BIN_NL meeting

19. a 20. júna 2019 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie WINK Nudging and Beyond v holandskom Utrechte. Patrik Pavlovský odprezentoval skúsenosti pri realizácii behaviorálnych intervencií z pohľadu bariér pri zbere, analýze a vyhodnocovaní dát.

Workshop pre verejnosť v Prievidzi

WS_Uvodna
WS_Intervencie

10. septembra 2019 sme v spolupráci s naším partnerom mestom Prievidza zorganizovali workshop k projektu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“. Cieľom bolo verejnosti poskytnúť informácie o tom, čo je behaviorálna politika a ako dokážu malé intervencie pomôcť skvalitniť služby poskytované mestom a život občanov. V rámci prezentácií bol predstavený spôsob ako sú mapované potreby občanov a tiež riešenia problémových situácií na základe behaviorálnych poznatkov, ktoré sa zavádzajú do praxe.

Školenie pre zamestnancov MsÚ v Prievidzi

1. školenie pre zamestnancov MsÚ

10. septembra 2019 sme zorganizovali prvé školenie pre zamestnancov mestského úradu v Prievidzi. Témou úvodných prednášok bola behaviorálna eknómia a jej aplikácia pri poskytovaní služieb klientom, ktorými sú občania. V prezentácii sa dozviete ako v praxi aplikovať tzv. ADAPT framework.

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Rada_vlady_Civita_Center

3. decembra 2019 sme odprezentovali projekt a jeho výsledky členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Predstavili sme ciele projektu a behaviorálne intervencie, prostredníctvom ktorých zefektívňujeme procesy týkajúce sa služieb samosprávy a zlepšujeme vnímanie občanov, ktorí majú o procesoch a službách verejnej správy negatívnu mienku. V prezentácii nájdete aj výsledky intervencií v meste Prievidza.

Konferencia BRISK

BRISK_Konferencia

3. decembra 2019 na konferencii Behaviorálne inovácie vo verejnej správe na Slovensku, ktorú organizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu odprezentoval Matúš Sloboda z ÚVP FSEV UK skúsenosti z pilotných behaviorálnych intervencií, ktoré realizuje Civita Center.

Školenie pre zamestnancov MsÚ v Prievidzi

2. školenie pre zamestnancov MsÚ

17. decembra 2019 sme zorganizovali druhé školenie pre zamestnancov mestského úradu v Prievidzi. Workshop bol zameraný na predstavenie metodiky ako prakticky navrhovať a testovať behaviorálne intervencie, vrátane prezentácie intervencií realizovaných v meste Prievidza.

Workshop pre verejnosť v Košiciach

Workshop_KE

27. februára 2020 sme v spolupráci s Ústavom geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali workshop k projektu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“. Cieľom bolo verejnosti poskytnúť informácie o populačných zmenách v meste, typizácii sociálnych areálov, o tom čo je behaviorálna politika a ako dokážu malé intervenecie pomôcť skvalitniť služby poskytované mestom a život občanov.