Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza. Mesto patrí medzi najtransparentnejšie samosprávy na Slovensku a v rámci programu rozvoja mesta si za jeden zo svojich cieľov stanovilo transparentné rozhodovanie a otvorenú samosprávu. V rámci projektu Civita Center s mestom Prievidza spolupracuje na mapovaní potrieb, dizajne a testovaní riešení problémových agend na základe behaviorálnych poznatkov a zavádzanie funkčných riešení do praxe, pričom mesto je priamo zapojené do dizajnu a realizácie behaviorálnych experimentov.

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK  v Bratislave je jedným z piatich pracovísk Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. ÚVP je prvým vedecko-pedagogickým pracoviskom na Slovensku, ktoré uskutočňuje univerzitné vzdelanie vo verejnej politike s interdisciplinárnym zameraním a ktoré zodpovedá medzinárodným štandardom. Civita Center s ÚVP FSEV UK spolupracuje na mapovaní potrieb, dizajne a testovaní riešení problémových agend na základe behaviorálnych poznatkov a zavádzanie funkčných riešení do praxe.

Mesto Michalovce leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Cieľom mesta Michalovce je z mesta vytvoriť živé centrum hospodárstva, kultúry a cestovného ruchu, poskytujúce služby a možnosti vyžitia obyvateľom aj návštevníkom regiónu Zemplína, pričom bude atraktívne pre všetky vekové a spoločenské skupiny obyvateľstva, s dôrazom na skvalitnenie života mladých obyvateľov a rodín v meste. V rámci projektu Civita Center s mestom Michalovce spolupracuje na realizácii behaviorálnej intervencie v oblasti školstva.

       

Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach okrem poskytovania študijných programov Geografia a Geografia – Učiteľstvo akademických predmetov realizuje aj úspešné výskumné aktivity v oblasti humánnej a regionálnej geografie, najmä pokiaĺ ide štúdium transformácie a štruktúry mesta, rurálnych a suburbánnych štruktúr a problematiku migrácie obyvateľstva. Tieto oblasti sú aj predmetom spolupráce s Civita Center v rámci realizovaného projektu.

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP bola zriadená v zmysle zákona 401/1990 o meste Košice v roku 1990, voľbou starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. Mestská časť je 3.najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov. V rámci projektu Civita Center s Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP spolupracuje na realizácii behaviorálnej intervencie v oblasti znečistenia verejných priestrianstiev.

Futuristiq o.z.  je občianskym združením nadšených profesionálov, ktorí podporujú mestá v ich snahe poskytovať viac za menej a zlepšovať svoj služby v digitálnej dobe. Futuristiq sa zameriava na vytváranie konceptov riešení pre inovácie vo verejnom sektore – napríklad ako ako hľadať kreatívne riešenia na rôznorodé problémy miest a samosprávy. Civita Center s Futuristiq vytvorilo spoločnú platformu pre spoluprácu v oblasti participatívneho rozpočtu a jeho zavedení do praxe. Cieľom je spoločným úsilím využiť vzájoné synergie oboch partnerov za účelom maximalizovať využívanie nástrojov participatívneho rozpočtu a dátového mesta pre zvyšovanie kvality verejných politík a života občanov v mestách.