Úvodná analýza
01 Úvodná analýza

Prvým komplexným výstupom projektu je úvodná správa, ktorá definuje oblasti a možnosti behaviorálnych intervencií, ako aj nástroje na zvýšenie kvality služieb poskytovaných vybranou samosprávou. Prvou analýzou, ktorú bolo nevyhnutné v danom kontexte vykonať, je mapovanie oblastí, ktorým sa venuje mesto Prievidza, a identifikovanie priestoru pre intervencie zamerané na zvýšenie kvality života v danom meste. Záver prvej časti analýzy je venovaný zhrnutiu tých oblastí mesta Prievidza, v ktorých je priestor na behaviorálnu intervenciu. Druhá časť analýzy sa zaoberá prehľadom nástrojov na zvýšenie kvality života v miestnych samosprávach pomocou behaviorálnych intervencií, informačných technológií a BIG dát.

Analýza riadenia mesta na základe zistení a najlepších praktík podľa Urban Governance Survey a programu URBACT
02 Analýza Urban Governance Survey a URBACT

Vzhľadom na rastúcu urbanizáciu vo svete sa mestská agenda a obzvlášť zmeny v oblasti riadenia mesta stávajú jednou z hlavných globálnych otázok, ktorá je predmetom diskusie na celosvetovej úrovni. Pre účely takejto diskusie je však nevyhnutné poznať úroveň urbanizácie a úroveň riadenia samosprávy v rámci jednotlivých častí sveta. Globálny komparatívny výskum v oblasti riadenia miest je konfrontovaný so značným problémom, ktorý sa týka dostupnosti údajov, na základe ktorých by mohli byť tvorené komparatívne analýzy. Z tohto dôvodu bol zrealizovaný globálny prieskum Urban Governance Survey – realizovaný LSE Cities v spolupráci s UN Habitat a UCLG (Decentralization and Local Governance Committee), ktorý rieši túto výzvu v oblasti údajov a skúma nové spôsoby mapovania, získavania a spracovania veľkého množstva dát týkajúcich sa správy a riadenia miest, ktoré by umožnili ďalšie komparatívne analýzy, ale aj tvorbu politík a lepšiu komunikáciu voči klientom miest, ktorým sú jeho obyvatelia.

V čase jeho realizácie sa do Urban Governance Survey nezapojilo žiadne slovenské mesto, preto jedným z čiastkových cieľov projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov bolo spracovanie komparatívnej analýzy partnerského mesta Prievidza, ktorý porovná jednotlivé aspekty riadenia s výsledkami globálneho prieskumu. Vďaka dostupným výsledkom Urban Governance Survey analýza umožňuje porovnanie oblasti riadenia dohľadu mesta Prievidza s výsledkami v rámci 127 svetových miest.

Z hľadiska programu URBACT je dôležité poznanie, že hoci Európa zaznamenáva výrazný rast populácie ako aj rast miery urbanizácie, približne 40 % európskych miest zaznamenáva pokles obyvateľov a zmenšovanie územia, a to najmä v rámci Nemecka, strednej a východnej Európy a v odľahlých regiónoch. Ako uvádza program URBACT tento paradox je spôsobený kombináciou faktorov ako je nízka miera pôrodnosti a migrácia zapríčinené hospodárskym poklesom. Podľa programu URBACT z dlhodobého hľadiska, demografické zmeny spojené s nárastom podielu staršieho obyvateľstva budú mať významný dopad na európske mestá. Očakáva sa dramatické zvýšenie podielu veľmi starých obyvateľov, keď podľa zistení v rámci programu URBACT 10 % obyvateľov európskych miest bude mať viac ako 80 rokov. Tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – ekonomický život miest, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne služby, bývanie a mestskú infraštruktúru. V tomto kontexte preto mestá musia nájsť odpovede na to ako napomôcť ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť konkurencieschopnosť miest, vytvárať pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to všetko so zohľadnením stavu prírodných zdrojov.

Mesto Prievidza je vhodným subjektom pre realizáciu analýzy práve z dôvodu významných transformačných zmien, ktorými prechádza a ktoré ho ešte čakajú v súvislosti s útlmom baníckej činnosti. Postupné vyradenie z prevádzky alebo úplné zastavenie prevádzky uhoľných spoločností má závažný vplyv na celé regióny, v rámci ktorých boli uhoľné spoločnosti najväčším zamestnávateľom, na ktorého boli zároveň naviazané ďalšie podnikateľské subjekty v regióne, a teda ekonomika regiónu ako taká. Zastavenie ťažby preto môže viesť k významným dopadom v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti a bez ich riešenia k prudkému úpadku daného regiónu.

Cieľom druhej časti dokumentu je preto zhodnotiť aktuálny populačný vývoj v meste Prievidza a jeho funkčnom mestskom regióne, a vytvoriť strednodobú populačnú prognózu (do roku 2030) s dôrazom na zmeny veľkosti populačných skupín vyčlenených podľa veku a výsledky tejto analýzy porovnať so závermi definovanými v rámci URBACT.

Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu – Manuál na aplikáciu behaviorálnych poznatkov v slovenských mestách 

03 Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu

03 Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu – publikácia

Manuál sme vytvorili na to, aby úradník, manažérka, poslanec alebo primátorka mesta vedeli o zmysle poznania behaviorálnych vied pre svoje rozhodovanie v mene mesta a aby dané poznanie dokázali použiť. Preto v tomto manuáli odpovedáme na tri kľúčové otázky. Prvou je otázka, PREČO sa venujeme behaviorálnym intervenciám pri rozhodovaní mesta. Ďalšou je otázka, ČO sú behaviorálne intervencie, aké typy behaviorálnych intervencií poznáme a aké vlastnosti by účinné intervencie mali mať. Treťou je otázka, AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju zaviesť vo vašom meste. Tu poskytujeme príklady viacerých postupov, ktoré už boli úspešne testované v konkrétnom verejnom úrade.

Veríme, že tento manuál bude prínosom pre vašu prácu pri snahe zlepšovať rozhodnutia mestských úradov a obyvateľov slovenských miest. Privítame vaše poznámky, skúsenosti a výsledky experimentov uskutočnených v tejto oblasti, ktoré by mohli obohatiť naše ďalšie výskumné a praktické práce v tejto oblasti.

Cestovná mapa pre riešenie problémov mesta prostredníctvom behaviorálnych intervencií

04 Cestovná mapa pre riešenie problémov mesta prostredníctvom behaviorálnych intervencií

Cestovná mapa nadväzuje na Behaviorálnu politiku pre miestnu samosprávu a jej cieľom je interaktívnou formou pomôcť samospráve, ale aj širšej verejnosti prejsť jednotlivými krokmi implementácie behaviorálnych intervencií, od identifikácie problému a pomenovania cieľa, cez behaviorálny audit problému, výber vhodnej behaviorálnej intervencie až po jej testovanie. Každá zo 4 častí interaktívnej prezentácie obsahuje návod ako jednotlivé fázy dizajnu a realizácie behaviorálnych intervencií realizovať, spolu s praktickými tipmi. Na záver prinášame indikatívny časový harmonogram jednotlivých krokov.

Chytré spravovanie samospráv – Nová paradigma modernizácie verejnej správy a slovenská prax

05 Chytré spravovanie samospráv

Monografia predkladá pohľad na novú paradigmu spravovania v miestnych samosprávach, tzv. chytré spravovanie. Zámerom je pomenovať základné prístupy chytrého spravovania, potenciálne prínosy, ale aj riziká. Monografia sa ďalej venuje konkrétnemu prístupu v oblasti chytrého spravovania, ktorý je uplatniteľný tak na úrovni územnej samosprávy, ako aj na celoštátnej úrovni. Je ním aktívna práca s poznaním behaviorálnych vied. Cieľom druhej kapitoly tejto monografie je tak túto symbiózu behaviorálnych vied a verejnej politiky predstaviť a vysvetliť. V tretej časti poskytujeme základné konceptuálne rámce uvažovania o modernizácii organizácie verejnej správy. Predstavujeme hlavné poznanie v danej oblasti. Jedným z faktorov, ktoré vedecké poznanie vyzdvihuje pri modernizácii krajiny ako kľúčové, sú inštitúcie v zmysle formálnych a neformálnych pravidiel hry. Je možné a vhodné prenášať inštitúcie z jednej krajiny (a jej kontextu) do inej? Mnohé roky sa to tak dialo, často to však končilo neúčinnosťou prenesenej inštitúcie v novom kontexte. Vedci tak prichádzajú s poznaním, že pri budovaní dobrého spravovania je nevyhnutné brať do úvahy kontext krajiny, mesta či obce už pri vytváraní nových pravidiel. Zároveň vedci zdôrazňujú, že nestačí chuť meniť veci okolo seba, na správne fungovanie organizácie verejnej správy je dôležitá tzv. spôsobilosť organizácie, ktorej vybudovanie je enormne náročná úloha. V tejto časti uvádzame, čo vedecké poznanie vie o realizáciách zmien v organizáciách.

Súhrnná správa z realizovaných behaviorálnych intervencií

06 Súhrnná správa

Cieľom projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý realizovalo občianske združenie Civita Center bolo priniesť prvýkrát realizovať aplikovanie poznatkov behaviorálnej vedy pri zvyšovaní kvality verejných služieb na Slovensku a zaradiť sa tak, v tomto ohľade, medzi progresívne štáty EU. Unikátny a skúsený tím expertov na verejnú politiku a behaviorálne vedy navrhol v rámci projektu pre samosprávu koncepciu behaviorálnej politiky v súlade s  ľudskou kogníciou, ktorej aplikovaním do praxe budú môcť mestá vyriešiť niektoré špecifické problémy samospráv ako neefektívny výber daní, neprívetivé služby či nedodržiavanie pravidiel separovania občanmi. Základným princípom navrhnutých opatrení bevahiorálnej politiky bola ich inovatívnosť a jednoduchosť ich implementácie. Konkrétny spôsob overenia politiky v praxi bol špecifikovaný v spolupráci s mestom Prievidza a mestom Michalovce, kde bolo realizovaných celkom 8 behaviorálnych intervencií. Súhrnná správa sumarizuje realizované intervencie a ich výsledky, podrobné správy z jednotlivých intervencií, vrátane ich implikácie je možné na tomto odkaze.