Úvodná analýza
01 Úvodná analýza

Prvým komplexným výstupom projektu je úvodná správa, ktorá definuje oblasti a možnosti behaviorálnych intervencií, ako aj nástroje na zvýšenie kvality služieb poskytovaných vybranou samosprávou. Prvou analýzou, ktorú bolo nevyhnutné v danom kontexte vykonať, je mapovanie oblastí, ktorým sa venuje mesto Prievidza, a identifikovanie priestoru pre intervencie zamerané na zvýšenie kvality života v danom meste. Záver prvej časti analýzy je venovaný zhrnutiu tých oblastí mesta Prievidza, v ktorých je priestor na behaviorálnu intervenciu. Druhá časť analýzy sa zaoberá prehľadom nástrojov na zvýšenie kvality života v miestnych samosprávach pomocou behaviorálnych intervencií, informačných technológií a BIG dát.

Analýza riadenia mesta na základe zistení a najlepších praktík podľa Urban Governance Survey a programu URBACT
Analyza_UGS_URBACT

Vzhľadom na rastúcu urbanizáciu vo svete sa mestská agenda a obzvlášť zmeny v oblasti riadenia mesta stávajú jednou z hlavných globálnych otázok, ktorá je predmetom diskusie na celosvetovej úrovni. Pre účely takejto diskusie je však nevyhnutné poznať úroveň urbanizácie a úroveň riadenia samosprávy v rámci jednotlivých častí sveta. Globálny komparatívny výskum v oblasti riadenia miest je konfrontovaný so značným problémom, ktorý sa týka dostupnosti údajov, na základe ktorých by mohli byť tvorené komparatívne analýzy. Z tohto dôvodu bol zrealizovaný globálny prieskum Urban Governance Survey – realizovaný LSE Cities v spolupráci s UN Habitat a UCLG (Decentralization and Local Governance Committee), ktorý rieši túto výzvu v oblasti údajov a skúma nové spôsoby mapovania, získavania a spracovania veľkého množstva dát týkajúcich sa správy a riadenia miest, ktoré by umožnili ďalšie komparatívne analýzy, ale aj tvorbu politík a lepšiu komunikáciu voči klientom miest, ktorým sú jeho obyvatelia.

V čase jeho realizácie sa do Urban Governance Survey nezapojilo žiadne slovenské mesto, preto jedným z čiastkových cieľov projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov bolo spracovanie komparatívnej analýzy partnerského mesta Prievidza, ktorý porovná jednotlivé aspekty riadenia s výsledkami globálneho prieskumu. Vďaka dostupným výsledkom Urban Governance Survey analýza umožňuje porovnanie oblasti riadenia dohľadu mesta Prievidza s výsledkami v rámci 127 svetových miest.

Z hľadiska programu URBACT je dôležité poznanie, že hoci Európa zaznamenáva výrazný rast populácie ako aj rast miery urbanizácie, približne 40 % európskych miest zaznamenáva pokles obyvateľov a zmenšovanie územia, a to najmä v rámci Nemecka, strednej a východnej Európy a v odľahlých regiónoch. Ako uvádza program URBACT tento paradox je spôsobený kombináciou faktorov ako je nízka miera pôrodnosti a migrácia zapríčinené hospodárskym poklesom. Podľa programu URBACT z dlhodobého hľadiska, demografické zmeny spojené s nárastom podielu staršieho obyvateľstva budú mať významný dopad na európske mestá. Očakáva sa dramatické zvýšenie podielu veľmi starých obyvateľov, keď podľa zistení v rámci programu URBACT 10 % obyvateľov európskych miest bude mať viac ako 80 rokov. Tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – ekonomický život miest, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne služby, bývanie a mestskú infraštruktúru. V tomto kontexte preto mestá musia nájsť odpovede na to ako napomôcť ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť konkurencieschopnosť miest, vytvárať pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to všetko so zohľadnením stavu prírodných zdrojov.

Mesto Prievidza je vhodným subjektom pre realizáciu analýzy práve z dôvodu významných transformačných zmien, ktorými prechádza a ktoré ho ešte čakajú v súvislosti s útlmom baníckej činnosti. Postupné vyradenie z prevádzky alebo úplné zastavenie prevádzky uhoľných spoločností má závažný vplyv na celé regióny, v rámci ktorých boli uhoľné spoločnosti najväčším zamestnávateľom, na ktorého boli zároveň naviazané ďalšie podnikateľské subjekty v regióne, a teda ekonomika regiónu ako taká. Zastavenie ťažby preto môže viesť k významným dopadom v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti a bez ich riešenia k prudkému úpadku daného regiónu.

Cieľom druhej časti dokumentu je preto zhodnotiť aktuálny populačný vývoj v meste Prievidza a jeho funkčnom mestskom regióne, a vytvoriť strednodobú populačnú prognózu (do roku 2030) s dôrazom na zmeny veľkosti populačných skupín vyčlenených podľa veku a výsledky tejto analýzy porovnať so závermi definovanými v rámci URBACT.