Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na zvýšenie miery platenia dlhov na poplatku za komunálny odpad

Záverečná správa – Pripomienky

Zavedenie intervencie bolo súčasťou projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne poznatky v prospech obyvateľov miestnej samosprávy. Táto správa z intervencie predstavuje východiská, postup práce a vyhodnotenie pilotného pokusu podporenia účinnosti miestnej politiky výberu daní a poplatkov prostredníctvom behaviorálnych intervencií. Intervencia bola realizovaná v mesiaci máj 2019, pričom mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – apríl 2019. Intervencia testovala nielen účinnosť samotnej pripomienky nedoplatku na komunálnom odpade, ale testovala aj účinnosť dvoch typov rámcovania – sociálna norma a poďakovanie. Pomocou intervencie sa podarilo vyzbierať 7 % z celkovej dlžnej sumy. Výsledky regresnej analýzy ukazujú, že najúčinnejšia intervencia je pripomienka spolu so sociálnou normou, ktorá zvýšila o 1,7-krát šancu na zaplatenie aspoň časti nedoplatku. Ďalšie testovanie a replikácia výskumného dizajnu je veľmi dôležitá. Prvé testovanie však naznačuje potenciál nástroja pripomienky a zároveň rámcovania výzvy vo forme sociálnej normy. Zároveň sa ukazuje, že miestne samosprávy by mali pripomienkami oslovovať predovšetkým dlžníkov, ktorí nemajú dlhú históriu neplatenia.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na platenie daní online

Záverečná správa – Platenie daní online

Cieľom intervencie bolo skúmanie vplyvu rôznych druhov zarámcovania (ako strata alebo ako zisk času) a navodenia pocitu jednoduchosti na správanie platcov daní v meste Prievidza. Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu a zistili sme, že v roku 2019 zaplatil dane a poplatky online významne vyšší počet platcov daní v meste Prievidza. Obe verzie letáku, ktoré sprevádzali tradičný list o výmere daní, nech už išlo o zarámcovanie ako stratu alebo ako zisk času, sa ukázali ako efektívnejšie než kontrolná skupina, ktorá obdržala len tradičnú komunikáciu. Najúčinnejšou sa naša intervencia ukázali byť v skupine 18 – 29 rokov, kde v prípade zarámcovania ako strata času zaplatilo dane online o 20,7 % viac občanov oproti kontrolnej skupine a v prípade zarámcovania ako zisk času o 11,6 % viac.  Navrhnuté intervencie predstavovali len jednoduché zmeny, ktoré by bolo možné zapracovať do samotného listu o výmere daní, ktorý platcovia daní každoročne obdržia. Za nulové náklady tak môže samospráva ušetriť podstatný čas, ktorý by pracovníci úradu mohli využiť na iné úlohy a výrazne tak zefektívniť svoje fungovanie. Podobné princípy je možné využiť aj v prípade iného druhu oficiálnej komunikácie s občanmi a dosiahnuť ešte výraznejšie ušetrenie času pracovníkov samosprávy.  Zároveň tak samospráva zlepšuje skúsenosť občanov so samosprávou, pretože ukazuje, že myslí najmä na ich dobro a šetrí im drahocenný čas, ktorý tiež vedia využiť lepšie ako čakaním v rade na Mestskom úrade.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na znečistenie verejných priestranstiev

Záverečná správa – Znečistenie verejných priestranstiev

Cieľom behaviorálnej intervencie bolo zníženie počtu cigaretových ohorkov odhodených na zem na verejných priestranstvách. Na základe predchádzajúcich výskumov a analýzy problému pomocou modelu COM-B sme sa rozhodli využiť špeciálny hlasovací kôš, ktorý využíva efekt nápadnosti, prvky herného dizajnu a princíp sociálneho schválenia. Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu, ktorá predpokladala, že nainštalovanie špeciálneho hlasovacieho koša BallotBit, ktorý využíva prvky gamifikácie a princíp sociálneho schválenia, povedie k zmene správania fajčiarov. Po nainštalovaní hlasovacieho koša na problematické miesto pred obchodným domov Prior sa nám podarilo znížiť počet cigaretových ohorkov odhodených na zem až o 79,03 – 80,06 %. Ukázalo sa tak, že zmena tzv. architektúry voľby pomocou „postrčenia“ vo forme tohto hlasovacieho koša môže byť účinnejšia pre zmenu správania občanov než pokuty.

Záverečná správa z behaviorálnych intervencií zlepšenie procesov a elektronizácia organizácie trhov (modelový proces)

Záverečná správa – Zmena procesu a elektronická komunikácia

Intervencia bola zložená z viacerých elementov a bola realizovaná v mesiacoch marec 2019 až október 2019 v období pred Baníckym jarmokom. Mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – marec 2019. Intervencia sa skladá zo zatraktívnenia podávania žiadostí online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, ktorí žiadosti podávajú prostredníctvom e-mailu alebo podpísaním cez elektronický občiansky preukaz. Pre účely zjednodušenia a zatraktívnenia podávania žiadosti bol zavedený na stránke mesta v sekcii príležitostných trhov obrázok v rámcovaním a výzvou na podávanie žiadosti online, podporený video manuálom. Hoci vzhľadom na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je možné štatisticky jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou a zvýšeným podielom trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia mala efekt na zníženie počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu žiadostí podaných poštou bol oproti roku 2018 nižší až o 48 percent.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na zvýšenie miery separovania

Záverečná správa – Separovanie

Cieľom intervencie bolo skúmanie vplyvu informačného letáku navrhnutého podľa modelu COM-B a oficiálneho listu od primátorky mesta s využitím princípu autority na informovanosť občanov mesta Prievidza o separovaní, ich postoje voči separovaniu a deklarované správanie. Občania Prievidze boli rozdelení do 3 skupín: prvá skupina obdržala leták s listom, druhá skupina len informačný leták a tretia skupina slúžila ako kontrolná. Následne boli náhodne vybraní občania zaradení do telefonického prieskumu pomocou štruktúrovaného dotazníka. Keďže sa ukázalo, že intervencia z pohľadu letákovej kampane má významné obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti merania jej účinnosti v budúcnosti odporúčame realizovať ďalšie behaviorálne intervencie podporujúce separovanie, ktoré však vyžadujú meranie konkrétneho správania občanov.