Záverečné správy z behaviorálnych intervencií zameraných na zvýšenie miery platenia dlhov na poplatku za komunálny odpad

Záverečná správa – Pripomienky

Zavedenie intervencie bolo súčasťou projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne poznatky v prospech obyvateľov miestnej samosprávy. Táto správa z intervencie predstavuje východiská, postup práce a vyhodnotenie pilotného pokusu podporenia účinnosti miestnej politiky výberu daní a poplatkov prostredníctvom behaviorálnych intervencií. Intervencia bola realizovaná v mesiaci máj 2019, pričom mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – apríl 2019. Intervencia testovala nielen účinnosť samotnej pripomienky nedoplatku na komunálnom odpade, ale testovala aj účinnosť dvoch typov rámcovania – sociálna norma a poďakovanie. Pomocou intervencie sa podarilo vyzbierať 7 % z celkovej dlžnej sumy. Výsledky regresnej analýzy ukazujú, že najúčinnejšia intervencia je pripomienka spolu so sociálnou normou, ktorá zvýšila o 1,7-krát šancu na zaplatenie aspoň časti nedoplatku. Ďalšie testovanie a replikácia výskumného dizajnu je veľmi dôležitá. Prvé testovanie však naznačuje potenciál nástroja pripomienky a zároveň rámcovania výzvy vo forme sociálnej normy. Zároveň sa ukazuje, že miestne samosprávy by mali pripomienkami oslovovať predovšetkým dlžníkov, ktorí nemajú dlhú históriu neplatenia.

Záverečná správa – Štandardný list

Behaviorálna intervencia testovala účinnosť štandardnej pripomienky nedoplatku na komunálnom odpade, a porovnával ju s účinnosťou dizajnovo zjednodušenej pripomienky obohatenej o informačné zdôraznenie rizika dodatočných nákladov (intervencia 1), resp. s účinnosťou zjednodušenej pripomienky obohatenej o varovanie pred dodatočnými stratami v kombinácii s deskriptívnou sociálnou normou. Najvyššiu sumu a zároveň aj najvyšší podiel dlžníkov, ktorí zaplatili dlh na poplatku za komunálny odpad je v intervenčnej skupine Štandardná výzva – zjednodušenie a dôraz na riziko straty. Táto intervencia je zdanlivo najúčinnejšia a podstatne účinnejšia ako v prípade Štandardnej výzvy bez zmeny. Výsledky intervencie naznačujú, že upravené štandardné výzvy môžu mať vyššiu účinnosť ako bežná komunikácia mesta. Do úvahy je však potrebné brať limity intervencie, keďže hoci údaj (ne)prevzatí Prievidza bežne eviduje, z organizačných dôvodov, ktoré si neštandardná situácia okolo pandémie Covid-19 vyžiadala, nebol tento rok predmetný údaj evidovaný v digitálnej forme. Vzhľadom na toto spomínané obmedzenie – prevzatie výzvy dlžníkom – nie je možné očistiť dataset o dlžníkov, ktorí neprevzali výzvu a preto ani nemohla ovplyvniť ich správanie. Taktiež dlžníci mohli vykonať platbu aj bez prevzatia výzvy. Napríklad v dôvodu, že účelovo platia poplatok za komunálny odpad na konci roka.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na platenie daní online

Záverečná správa – Platenie daní online

Cieľom intervencie bolo skúmanie vplyvu rôznych druhov zarámcovania (ako strata alebo ako zisk času) a navodenia pocitu jednoduchosti na správanie platcov daní v meste Prievidza. Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu a zistili sme, že v roku 2019 zaplatil dane a poplatky online významne vyšší počet platcov daní v meste Prievidza. Obe verzie letáku, ktoré sprevádzali tradičný list o výmere daní, nech už išlo o zarámcovanie ako stratu alebo ako zisk času, sa ukázali ako efektívnejšie než kontrolná skupina, ktorá obdržala len tradičnú komunikáciu. Najúčinnejšou sa naša intervencia ukázali byť v skupine 18 – 29 rokov, kde v prípade zarámcovania ako strata času zaplatilo dane online o 20,7 % viac občanov oproti kontrolnej skupine a v prípade zarámcovania ako zisk času o 11,6 % viac.  Navrhnuté intervencie predstavovali len jednoduché zmeny, ktoré by bolo možné zapracovať do samotného listu o výmere daní, ktorý platcovia daní každoročne obdržia. Za nulové náklady tak môže samospráva ušetriť podstatný čas, ktorý by pracovníci úradu mohli využiť na iné úlohy a výrazne tak zefektívniť svoje fungovanie. Podobné princípy je možné využiť aj v prípade iného druhu oficiálnej komunikácie s občanmi a dosiahnuť ešte výraznejšie ušetrenie času pracovníkov samosprávy.  Zároveň tak samospráva zlepšuje skúsenosť občanov so samosprávou, pretože ukazuje, že myslí najmä na ich dobro a šetrí im drahocenný čas, ktorý tiež vedia využiť lepšie ako čakaním v rade na Mestskom úrade.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na znečistenie verejných priestranstiev

Záverečná správa – Znečistenie verejných priestranstiev

Cieľom behaviorálnej intervencie bolo zníženie počtu cigaretových ohorkov odhodených na zem na verejných priestranstvách. Na základe predchádzajúcich výskumov a analýzy problému pomocou modelu COM-B sme sa rozhodli využiť špeciálny hlasovací kôš, ktorý využíva efekt nápadnosti, prvky herného dizajnu a princíp sociálneho schválenia. Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu, ktorá predpokladala, že nainštalovanie špeciálneho hlasovacieho koša BallotBit, ktorý využíva prvky gamifikácie a princíp sociálneho schválenia, povedie k zmene správania fajčiarov. Po nainštalovaní hlasovacieho koša na problematické miesto pred obchodným domov Prior sa nám podarilo znížiť počet cigaretových ohorkov odhodených na zem až o 79,03 – 80,06 %. Ukázalo sa tak, že zmena tzv. architektúry voľby pomocou „postrčenia“ vo forme tohto hlasovacieho koša môže byť účinnejšia pre zmenu správania občanov než pokuty.

Záverečná správa z behaviorálnych intervencií zlepšenie procesov a elektronizácia organizácie trhov (modelový proces)

Záverečná správa – Zmena procesu a elektronická komunikácia

Intervencie boli zložené z viacerých elementov a bola realizovaná v mesiacoch marec 2019 až október 2019 v období pred Baníckym jarmokom. Mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – marec 2019. Intervencia sa skladá zo zatraktívnenia podávania žiadostí online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, ktorí žiadosti podávajú prostredníctvom e-mailu alebo podpísaním cez elektronický občiansky preukaz. Pre účely zjednodušenia a zatraktívnenia podávania žiadosti bol zavedený na stránke mesta v sekcii príležitostných trhov obrázok v rámcovaním a výzvou na podávanie žiadosti online, podporený video manuálom. Hoci vzhľadom na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je možné štatisticky jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou a zvýšeným podielom trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia mala efekt na zníženie počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu žiadostí podaných poštou bol oproti roku 2018 nižší až o 48 percent.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na zvýšenie miery separovania

Záverečná správa – Separovanie

Cieľom intervencie bolo skúmanie vplyvu informačného letáku navrhnutého podľa modelu COM-B a oficiálneho listu od primátorky mesta s využitím princípu autority na informovanosť občanov mesta Prievidza o separovaní, ich postoje voči separovaniu a deklarované správanie. Občania Prievidze boli rozdelení do 3 skupín: prvá skupina obdržala leták s listom, druhá skupina len informačný leták a tretia skupina slúžila ako kontrolná. Následne boli náhodne vybraní občania zaradení do telefonického prieskumu pomocou štruktúrovaného dotazníka. Keďže sa ukázalo, že intervencia z pohľadu letákovej kampane má významné obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti merania jej účinnosti v budúcnosti odporúčame realizovať ďalšie behaviorálne intervencie podporujúce separovanie, ktoré však vyžadujú meranie konkrétneho správania občanov.

Záverečná správa z behaviorálnej intervencie zameranej na oblasť školstva

Záverečná správa – školstvo

Školstvo zvyčajne nepatrí medzi hlavné oblasti, na ktoré sa zameriavajú intervencie samospráv, keďže majú len obmedzené právomoci. V rámci tohto projektu však bolo školstvo identifikované ako jedna z oblastí, ktorá by mohla benefitovať z behaviorálnych intervencií po vzore podobných zahraničných iniciatív. Cieľom týchto iniciatív bolo pomáhať zlepšiť prospech žiakov jednoduchými intervenciami a tak zlepšovať aj celkové hodnotenie kvality školy. Cieľom našej intervencie bolo skúmanie vplyvu SMS a emailových pripomienok na prospech žiakov základných škôl v Prievidzi a Michalovciach v testoch z matematiky a slovenského jazyka a na ich vnímanú seba-účinnosť. Rodičia žiakov v experimentálnej skupine dostávali SMS pripomienku a email 3 a 1 deň pred písaním testu, ktoré ich nabádali, aby sa s dieťaťom pripravovali. Zistili sme, že naša intervencia dosiahla štatisticky významné výsledky najmä na školách s nižším hodnotením kvality. Na ostatných školách sme zaznamenali vyššiu vnímanú pripravenosť žiakov na testy.