Civita Center ako občianske združenie pôsobí v oblasti poskytovania pomoci pre inštitúcie verejnej správy v rámci kandidátskych krajín na vstup do EÚ, ktoré implementujú a zavádzajú reformy s cieľom členstva v Európskej únii. Naše aktivity preto pozostávajú z poskytovania poradenstva a vzdelávacích aktivít pre inštitúcie verejnej správy v kandidátskych krajinách. Skúsený tím expertov, z ktorých mnohí majú bohaté skúsenosti z pôsosobeni vo verejnom sektore, ponúka praktické skúsenosti, ktoré cieľovým skupinám v kandidátskych krajinách umožní navrhnúť, realizovať a zavádzať reformy, vrátane implementácie nevyhnutných iniciatív a projektov v oblasti e-governmentu. Okrem toho smerujú naše aktivity aj k podpore v oblasti prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných rôznymi donormi (ako napr. fondy EÚ, ale aj iné verejné a súkromné zdroje).

Udelením štatútu kandidátskej krajiny, Európska rada umožňuje okrem iného týmto krajiným využívať finančnú podporu pre splnenie podmienok a prechod k plnému členstvu v EÚ. Táto podpora je poskytovaná prostredníctvom nástroja tzv.  IPA (Instrument for Pre-accession Assistance), ktorý predstavuje hlavný finančný nástroj, ktorým EÚ poskytuje podporu v kandidátskych krajinách. Cieľom podpory poskytovanej IPA v rámci obdobia 2014 – 2020 je napomôcť kandidátskym krajinám uskutočniť nevyhnutné politické a ekonomické reformy a pripraviť tieto krajiny na využívanie práv a plnenie povinností, ktoré so sebou prináša členstvo v EÚ.

Jednou z noviniek, ktoré so sebou priniesol nástroj IPA II (pre programové obdobie 2014 – 2020) je prechod od priameho manažmentu nástroja zo strany Európskej komisie na tzv. zdieľané riadenie, kedy je za využívanie finančných zdrojov zodpovedný príslušný štát. Hoci priame riadenie implementácie eurofondov využíva administratívne kapacity a nástroje vybudované v rámci programu IPA I, kandidátske krajiny sú povinné vytvoriť a posilniť kapacity a orgány, zodpovedné za riadenie a tak zabezpečiť účinné riadenie pomoci poskytovanej v rámci IPA II.

Civita Center preto ponúka kandidátskym krajinám pomoc vo forme zdieľania skúseností a príkladov dobrej praxe v oblastiach ako:

  • Príprava vládnych stratégií a politík,
  • Príprava reforiem a návrh reformných procesov,
  • Vytváranie systému riadenia a metodík pre implementáciu rozvojovej pomoci v súlade s Európskou legislatívou,
  • Posilnenie administratívnych kapacít, vrátane popisov práce a kritérií pre výber na jednotlivé pozície,
  • Tréning administratívnych kapacít,
  • Výkon kontroly na mieste a predchádzanie vzniku nezrovnalostí,
  • Riadenie technickej pomoci.